بی اشتهایی، از بدترین دردهاست بخصوص وقتی سیر به دنیا می آیین. قبل از اینکه فریاد بزنین، دهنتون رو پر از خوراکی می کنن. پیش از این که درخواست کنین، بوسه می گیرین، قبل از اینکه پول درآرین، خرج می کنین، اینا آدم رو خیلی اهلِ مبارزه بار نمی آره. 

برای ما بی اقبال ها، چیزی که زندگی رو اشتها آور میکنه، اینه که پر از چیزهاییه که ما نداریم. زندگی برای این زیباست که بالاتر از حدِ امکاناتِ ماست ...

 مهمانسرای دو دنیا

 #امانوئل_اشمیت