خیلی مهمه که روی جز به جز کارهایی که میخوایم انجام بدیم ، 

از قبل خوب فکر کنیم ؛ 

از آب خوردن بگیر تا انجامِ یه گناهِ خیلی خیلی کوچیک ...

و اِلا یه ماه میگذره ، یه سال میگذره ، ده سال میگذره ...

اونوقته که دو دستی میکوبی تو سرت که ای وای!

 کجا باید میبودم و کجا هستم. و چقدر فاصله دارم تا آدم شدن ...

+